» 

Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie danych,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Na co niniejszym wyrażasz zgodę i kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Podaję dobrowolnie moje dane osobowe, oświadczam, iż są zgodne z prawdą i zgadzam się na ich przetwarzanie przez: FP Wioletta Pasoń, z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 1a, 05-840 Brwinów, która będzie ich administratorem. FP Wioletta Pasoń zwana jest dalej „Administratorem”.

Jakie to dane osobowe?

  • dane księgowe i kontaktowe firmy
  • nr telefonów, adresy e-mail osób w firmie odpowiedzialnych za współpracę z Administratorem.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie niezbędnym do złożenia oferty lub w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym do:

  • obsługi reklamacji oraz innych zgłoszeń,
  • kontaktowania się z Tobą,
  • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych
  • rozliczeń.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Administrator udostępnia dane do przetwarzania dla celów rachunkowych i podatkowych firmie, która świadczy Administratorowi takie usługi. Dane kontaktowe będą udostępniane też firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do wysłania korespondencji oraz podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora danych i świadczącym mu usługi hostingowe.

Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe?

Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Administrator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy, w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zapewniamy Ci prawa wynikające z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Napisz na adres do korespondencji: FP Wioletta Pasoń, ul. Kraszewskiego 1a, 05-840 Brwinów.